Jak na vodní kámen

Jak na vodní kámen
Rozsáhlý zdroj informací o tvrdosti vody a lidovému nepříteli jménem vodní kámen. Pokud máte doma tvrdou vodu a nevíte jak na vodní kámen, doporučujeme právě tento článek.

Tvrdost vody

Tvrdost vody má za následek velkou spotřebu pracích prášků a mycích prostředků. Tvrdá voda je chuťově méně příjemná a vytváří povlak na hladině kávy, nebo čaje. Bylo prokázáno, že s rostoucí tvrdostí vody se zvyšuje doba vaření masa a zeleniny a ztrácí se aroma z jídel vlivem vyvázání na uhličitan vápenatý. Tvrdá voda může také zvyšovat riziko atopických ekzémů, a jiných kožních problémů vlivem vyššího vysušování kůže.

Jak vzniká tvrdá voda

Tvrdost vody způsobuje obsah minerálních látek ve vodě, jedná se o vápenaté a hořečnaté sloučeniny. Především hydrogenuhličitan vápenatý a hydrogenuhličitan hořečnatý. V každé lokalitě je v podstatě tvrdost vody jiná a závisí na tom, zda se pro úpravu používá voda povrchová - z přehrad, nebo podzemní - z vrtů, nebo kombinace těchto zdrojů. Voda z povrchových zdrojů má menší tvrdost, protože neprotéká půdou a na své cestě do přehrady nabere pouze malé množství minerálů z půdy po které teče, logicky tedy není tato voda tvrdá. Pokud se používá voda ze studní a vrtů, pak je pro výslednou tvrdost vody zásadní druh podloží, kterým voda protéká, než se dostane k místu odběru. Pokud se jedná o vápenatou půdu, nabere s sebou voda velké množství vápníku a hořčíku, takže výsledkem bude tvrdá voda. Pokud se jedná o žulovou, nebo písčitou půdu s nízkým obsahem vápníku a hořčíku, bude odebíraná voda měkká. Ze zdravotního hlediska je doporučená společná koncentrace vápníku a hořčíku v rozmězí od 2 mmol/l do 3,5 mmol/l. Hlavním původcem tvrdosti vody, je sice vápník, protože jeho obsah je ve vodě vyšší než obsah hořčíku, takže jeho význam na tvrdosti vody je zásadnější, než je tomu u sloučenin hořčíku. Nicméně, protože na výsledné tvrdosti vody se podílí oba tyto prvky, tedy vápník i hořčík, je určující pro výslednou tvrdost vody koncentrace obou těchto prvků ve vzorku vody. Tvrdá voda tedy obsahuje více vápníku a hořčíku.

Stupnice tvrdosti vody

Obsah solí způsobujících tvrdost vody, tedy solí vápníku a hořčíku se měří v mmol/l. Běžně se ale můžete setkat se starší jednotkou, kterou jsou tzv. německé stupně: °N. Pro přepočet z mmol/l na °N: 1 mmol/l = 5,6°. Stupnice tvrdosti vody je tedy taková: velmi měkká voda: 0 - 0,7 mmol/l měkká voda: 0,7 - 1,3 mmol/l středně tvrdá voda: 1,3 - 2,1 mmol/l dosti tvrdá voda: 2,1 - 3,2 mmol/l tvrdá voda: 3,2 - 5,3 mmol/l velmi tvrdá voda: větší než 5,3 mmol/l

Tvrdá voda - mapa tvrdosti v ČRTvrdost vody a její vliv na člověka

Vliv tvrdosti vody na zdraví člověka je naprosto zásadní. Respektive se jedná o obsah minerálů rozpuštěných ve vodě. Z hlediska obsahu minerálů, je zcela nežádoucí jak voda velmi měkká, tak i voda velmi tvrdá.

Význam vápníku způsobujícího tvrdost vody: Vápník je součástí kostí a zubů. Je ale nutný i pro svaly a nervy, správnou srdeční činnost. Mezi nejznámější onemocnění v důsledku nedostatku vápníku patří osteoporóza, je to ale také zvýšený krevní tlak. Běžně uváděná doporučovaná denní dávka vápníku činí kolem 800mg/osobu/den.

Význam hořčíku způsobujícího tvrdost vody: Nedostatek hořčíku zvyšuje u člověka riziko vzniku hypertenze, srdeční arytmie, arteriosklerózy, infarktu, osteoporózy a pravděpodobně i cukrovky typu II. Doporučený příjem hořčíku je je přibližně 5-6mg/kg/den. Pro dospělého člověka vážícího 70kg je to tedy 350 - 400mg hořčíku za den.

Na základě výše uvedených skutečností je tedy zcela zřejmé, že soli způsobující tvrdost vody, tedy vápník a hořčík není možné z pitné vody zcela odstranit.

Tvrdost vody a její negativní účinky

Tvrdost vody má zcela zásadní vliv na rozvody vody a spotřebiče. Ukázky topných spirál a kovových bubnů praček pokrytých silnou vrstvou vodního kamene, které můžete vidět v TV reklamách na chemické změkčovací prostředky bohužel nejsou nakašírované, ale odpovídají skutečnostem. Jak bylo již zmíněno v úvodu, tvrdá voda je chuťově méně příjemná, vytváří povlak na hladině kávy a čaje a bylo prokázáno, že s rostoucí tvrdostí vody se zvyšuje doba vaření masa a zeleniny a ztrácí se aroma z jídel vlivem vyvázání na uhličitan vápenatý. Vysoká tvrdost vody také zvyšuje riziko vzniku atopických ekzémů, a jiných kožních problémů vlivem vyššího vysušování kůže. Tvrdost vody způsobuje problémy také akvaristům, změkčení akvarijní vody je pro ně, ale zejména pro jejich akvarijní ryby velmi důležité. Nicméně hlavním a nejdůležitějším problémem tvrdé vody je její tvorba vodního kamene. Informace o vodním kameni najdete pod odkazem ''Vodní kámen'' v menu stránek.

Příliš měkká voda s sebou ale také nese rizika, je to především způsobování koroze potrubí a kovových částí spotřebičů a tím také ke zvyšování obsahu železa ve vodě, ať už ve formě železité sloučeniny, tak i ve formě drobných šupinek vzniklých v důsledku koroze.

Jedním z finančně nenáročných spůsobů odstranění tvrdosti vody, aniž by bylo nutné odstranit z vody i minerály, které tvrdost vody způsobují a které jsou současně nezbytné pro lidský organismus, je použítí elektronického odstraňovače vodního kamene. Podrobnější technické informace k tomuto levnému a účinnému pomocníku najdete na stránce Elektronický odstraňovač vodního kamene (změkčovač vody): Vyplatí se?, kde je popsaný jak princip činnosti, tak i doporučené způsoby montáže a další technické údaje.


Vodní kámen

Vodní kámen způsobuje celou řadu problémů, jedná se o technické závady na rozvodech vody a spotřebičích, problémy ''estetické'', kdy vodní kámen vytváří nevzhledné mapy na sanitě. A zdravotní rizika, spojená s vytvořením vhodného prostředí pro růst bakterií v potrubí zaneseném vodním kamenem

Běžně se využívá několika způsobů změkčování vody a tím i zamezení usazování vodního kamene. Používané metody jsou velmi rozdílné, a jejich použití závisí na tom, jak bude změkčená voda dále využita, ale samozřejmě i na finančních možnostech investora. Jedním z nejpoužívanějších řešení tvrdé vody a vodního kamene je použití elektronického odstraňovače vodního kamene

Jak vzniká vodní kámen

Vodní kámen vzniká přeměnou vápenatých a hořečnatých solí rozpuštěných ve vodě. Vodní kámen, je v podstatě směs uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého, které nejsou ve vodě rozpustné a vytváří dobře známý vodní kámen, nebo jinak kotelní kámen. Tyto dvě sloučeniny, vznikají z hydrogenuhličitanu vápenatého a hydrogenuhličitanu hořečnatého které jsou ve vodě rozpustné. Tyto dvě látky jsou poměrně nestabilní a snadno, zejména při zvýšené teplotě se rozkládají na uhličitany tvořící vodní kámen. Čím vyšší je ve vodě obsah hydrogenuhličitanu vápenatého a hydrogenuhličitanu hořečnatého, tím je voda tvrdší a tím více materiálu pro vznik vodního kamene s sebou nese. Proč se vodní kámen usazuje zejména na horkých plochách Vodní kámen, se postupně usazuje jak v potrubí, kterým proudí studená, tak i v potrubí kterým proudí teplá voda. Nicméně v potrubí s teplou vodou, se vodní kámen usazuje několikanásobně více. Největší usazeniny vodního kamene pak můžete nalézt na topných spirálách a jiných horkých částech. Je tomu tak proto, protože v předešlém článku zmíněná reakce při které se hydrogenuhličitany mění na uhličitany je zásadně podporována právě vyšší teplotou.

Co způsobuje vodní kámen

Vodní kámen je původcem známých problémů s poškozováním spotřebičů jako pračka, myčka, bojler, kotel apod. Postupně zanáší zejména potrubí s teplou vodou, způsobuje úsady ve sprchových růžicích. Ucpává sítka a části vodovodních baterií. Vodní kámen způsobuje také těžko odstranitelné úsady na sanitární keramice apod. S vodním kamenem, je ale spojený ještě další problém, o kterém se poměrně málo píše. Jedná se o to, že vodní kámen vytváří velmi dobré prostředí pro růst bakterií, zejména smrtelně nebezpečné bakterie Legionella pneumophylis (Legionela).


Změkčení vody

Na trhu je značné množství přístrojů, které slouží ke změkčení vody, některé principy se využívají jak v domácnostech, tak i v průmyslu. Nicméně některé způsoby změkčování vody, je možné z hlediska nákladnosti použít prakticky jenom v průmyslu.

Jednou z finančně dostupných metod, která je současně na rozdíl od jiných levných způsobů změkčování vody i dostatečně účinná a to i bez bez odstranění minerálů z vody, je použítí elektronického odstraňovače vodního kamene. Tento způsob změkčení vody je ze všech uvedených způsobů mj. jediný, při kterém není nutný žádný zásah do rozvodů vody. Mezi další v současnosti hojně používané metody změkčování vody je použití katexového filtru a také změkčování vody dávkováním fosforečnanů.

Druhy změkčování vody - 2 principy

V prvé řadě, je třeba zmínit, že existují dva druhy změkčení vody a to změkčení vody při kterém se odstraňují z vody minerály způsobující tvrdost vody, nebo změkčení vody při kterém zůstává obsah minerálů (vápníku a hořčíku) ve vodě před změkčením i po změkčení stejný, mění se ale forma sloučenin, ve kterých jsou tyto prvky obsaženy. Jak již bylo řečeno v předchozích článcích, voda zbavená minerálů, je zcela nevhodná ke konzumaci. Způsob změkčení vody při kterém jsou z vody odstraněny minerály, je tedy možné použít pouze pokud voda zbavená minerálů bude použitá jako užitková voda.

Problém s měřením tvrdosti změkčené vody

Běžné metody pro stanovení tvrdosti vody jsou založeny na vyhodnocení množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě. Pokud se pro změkčení vody použije metoda odstranění vápníku a hořčíku z vody, pak bude na základě běžných metod voda měřitelně měkčí. Pokud se ale pro změkčování vody použije způsob, při kterém se vápník a hořčík z vody neodstraňuje, ale mění se pouze forma v jaké jsou tyto prvky ve vodě obsaženy, dochází sice k fyzikálnímu změkčení vody, takže takto upravená voda vykazuje fyzikální vlastnosti měkké vody a nedochází k usazování vodního kamene, nebo je toto usazování výrazně omezeno, protože ale nedošlo ke změně počtu atomů vápníku a hořčíku ve vodě, bude vykazovat takto upravená voda i po změkčení na základě běžných laboratorních testů tvrdosti stejnou tvrdost jako před změkčením vody.

Možnosti změkčování vody - jak a čím změkčit vodu

Možností, pro snížení tvrdosti vody je mnoho, nicméně zdaleka ne všechny mají požadované výsledky a také cena některých řešení je nad možnosti většiny domácností. Pro jednotlivé spotřebiče, jako je pračka, nebo myčka, je možné používat chemické prostředky na jednorázové změkčení vody, dosahuje se tak snížení spotřeby pracích, nebo mycích prostředků a omezení usazování vodního kamene. Je nutné si spočítat, zda vás tyto prostředky např. po 10 letech používání nevyjdou např. na cenu nové pračky, nebo myčky.

Pro změkčování vody jsou používané také různé vložky do potrubí osazené permanentními magnety. Při instalaci je nutné vložit vložku s magnety jako mezičlánek do potrubí, takže instalaci musí provádět odborník. Navíc jak uvádí výrobci těchto zařízení, je nutné aby průtok vody byl dostatečný, při malém průtoku vody nejsou tyto zařízení účinné.

Další možností jak změkčit vodu je použití změkčovacího filtru, který pracuje na principu změny iontů (tzv. katexový filtr). Filtr naplněný katexem (změkčovací pryskyřice) je vřazen do rozvodu vody a při průtoku vody přes náplň filtru dochází k výměně iontů vápníku a hořčíku obsažené ve vstupní vodě za ionty sodíku. Tento způsob změkčování vody je poměrně finančně nákladný, jak z hlediska vstupní investice, tak i co se týče nutnosti pravidelné regenerace katexové náplně. Katexový filtr je velmi problematické použít u pitné vody, protože zvýšený obsah sodíku ve vodě vede při dlouhodobé konzumaci takto upravené vody ke zvýšení krevního tlaku (hypertenze). Jednou z nejvýhodnějších možností změkčování vody, je v současné době použití elektronického změkčovače vody (odstraňovače vodního kamene). Změkčovač vody - odstraňovač vodního kamene je schopen změkčit vodu i s výrazně menším průtokem, než změkčovač s permanentními magnety, montáž tohoto přístroje je jednoduchá a bez nutnosti zasahovat do potrubí, jedná se o jednorázovou investici, která není nijak vysoká, bez nutnosti dalšího dokupování náplní apod. a životnost tohoto typu změkčovače vody může dosáhnout i 20 let a to bez jakékoli obsluhy.

Další možností změkčování vody je dávkování fosforečnanů a křemičitanů do vody. Při této metodě, se do vody automaticky dávkuje velmi malé množství zejména fosforečnanů, v takové podobě, při které se fosforečnany velmi dobře vážou na vápník a hořčík, takže dochází ke změkčení vody a výraznému omezení tvorby vodního kamene. Problémem tohoto způsobu změkčování vody je, že organismus člověka je schopný vstřebat vápník vázaný na fosfor pouze ve velmi omezeném množství, takže hrozí riziko kalciového deficitu, stejně jako při konzumaci vody, která je velmi měkká (tedy obsahuje velmi málo vápníku a hořčíku). Dalším problémem je to, že fosfáty mohou způsobovat růst bakterií a tvorbu biofilmů v potrubí. Tak se mohou fosfáty stát rizikovými vzhledem ke vzniku legionel. Katalytický účinek fosfátů na růst řas je pak v poslední době velmi známý z případů přemnožení sinic v rybnících, jezerech apod.

Speciálním typem změkčování vody, je pak reverzní osmóza. Používá se zejména v průmyslu. Osmóza souvisí s difůzí a difůze je proces rozptylování částic v prostoru, kdy látky s vyšší koncentrací mají tendenci přecházet do prostředí s nižší koncentrací. Reverzní osmóza je pak proces, který umožňuje průchod rozpouštědla (v tomto případě vody) membránou, zatímco soli rozpuštěné ve vodě (např. minerální látky) a nízkomolekulární složky zachycuje. Proces je založen na aplikaci vnějšího tlaku ze strany koncentrovanějšího roztoku, což způsobí obrácení přirozeného jevu osmózy. Tento způsob však odstraňuje z vody veškeré soli, takže se používá zvláště při výrobě pitné vody z vody mořské (následně je nutné samozřejmě dávkovat do takto upravené vody minerály potřebné pro člověka), nebo pro úpravu vody v průmyslu.


Odstranění vodního kamene


Chemické odstranění vodního kamene

Mezi velmi často používané metody odstranění vodního kamene patří nejrůznější chemické prostředky, díky kterým můžete velmi rychle odstranit vodní kámen usazený na sanitární keramice, ve spárách obkladů, na vodovodních bateriích, ve varných konvicích, sprchových růžicích apod. Použití chemických prostředků k odstranění vodního kamene je velmi rychlá metoda, která je také velmi účinná, ale není použitelná na vnitřní části potrubí a na spotřebiče. U některých spotřebičů je možné použít speciální chemické změkčovací prostředky. Co se týče praček, jsou to speciální změkčovací tablety. U myček pak změkčovací sůl. Jak změkčovací tablety, tak i změkčovací sůl jsou schopny daný spotřebič před vodním kamenem nejen ochránit, ale i odstranit již usazený vodní kámen, bohužel ne zcela. Vstupní části pračky a myčky (vstupní z hlediska přívodu vody) zůstávají nechráněny, protože tady se vliv tablet ani soli nemůže projevit. Navíc doporučujeme spočítat si na kolik peněz Vás vyjdou např. tablety na změkčení vody v pračce. Pokud Vás tablety za cca 8 let používání vyjdou na stejnou částku jako nová pračka, stojí za to zvážit, zda se vám takový způsob odstranění vodního kamene vyplatí.

Fyzikální odstranění vodního kamene

Další možností jak ochránit spotřebiče a postupně uvolnit již usazený vodní kámen je použití magnetických změkčovačů vody - odstraňovačů vodního kamene. Tyto přístroje slouží nejen k odstranění již usazeného vodního kamene, ale i ke změkčení vody. V zásadě se dělí na 2 typy:

1.Magnetické odstraňovače vodního kamene

Magnetické změkčovače vody - odstraňovače vodního kamene: tyto přístroje jsou určeny pro montáž do potrubí. Potrubí je tedy nutné rozříznout a vložit do něj jako mezikus magnetický změkčovač. V mezikusu jsou osazeny permanentní magnety, které pomocí magnetického pole ovlivňují tvar a velikost krystalů vápníku a hořčíku obsažených ve vodě, která protéká magnety. Upravená voda pak postupně pracuje i na odstranění vodního kamene a uvolňuje i vodní kámen již usazený v potrubí a spotřebičích. Magnetické změkčovače se vyrábí v nejrůznějších průměrech, aby bylo možné vybrat přesný průměr pro potrubí v místě montáže. Nevýhodou těchto přístrojů je zejména to, že tyto změkčovače vody - odstraňovače vodního kamene pracují až od určitého minimálního průtoku. Výrobci těchto přístrojů jsou, co se týče přesného popisu jak jejich výrobek pracuje, často tajemní jako ''Hrad v Karpatech'' a informace o tom jak vlastně tyto přístroje zvládají odstranění vodního kamene se různí. Nicméně určitý minimální průtok vody je patrně nutný k vytvoření vodního víru tak, aby na sloučeniny vápníku a hořčíku ve vodě střídavě působily oba póly permanentních magnetů a to při co nejrychlejších změnách a po co nejdelší dobu.

2.Elektromagnetické (elektronické) odstraňovače vodního kamene

Elektronické změkčovače vody - odstraňovače vodního kamene: tyto přístroje pracují se střídavým magnetickým polem řízeným elektronikou přístroje. Princip činnosti těchto přístrojů je obecně daleko známější a lépe popsaný, než u magnetických odstraňovačů vodního kamene se stálými magnety. Výhodou těchto přístrojů je, že řízené magnetické pole elektronických změkčovačů vody - odstraňovačů vodního kamene je schopné nejen pracovat už od relativně velmi malých průtoků vody, ale pokud má přístroj i dostatečný kmitočtový rozsah a je správně zkonstruován i s ohledem na další důležité parametry, pracuje velmi spolehlivě při různých poměrech minerálů obsažených ve vodě a odstranění vodního kamene je efektivnější. Nutné je ještě poznamenat, že instalace tohoto typu změkčovače vody - odstraňovače vodního kamene je zpravidla velmi jednoduchá, protože není nutný zásah do potrubí.

Nejlepší je samozřejmě nikdy se nedostat do fáze, kdy již dojde ke snížení tlaku vody v důsledku zanesení potrubí vodním kamenem a nainstalovat některý ze změkčovačů již na nové rozvody vody. Nicméně i pokud se jedná o relativně starší potrubí, může Vám pomoci instalace elektronického odstraňovače vodního kamene. Podrobnější technické informace k tomuto levnému a účinnému pomocníku najdete na stránce Elektronický odstraňovač vodního kamene (změkčovač vody): Vyplatí se?, kde je popsaný jak princip činnosti, tak i doporučené způsoby montáže a další technické údaje.